Apycom jQuery Menus
FACULTY
HOME > People > Faculty

 융합생명공학부/생명과학과의 차이점

 수행하는 BK21 플러스 사업의 유형이 다릅니다.

- 융합생명공학부: BK21 플러스 사업(글로벌 인재양성형)

- 생명과학과: BK21 플러스 사업(미래기반 창의인재양성형)


▶ 입시 지원 시 유의사항

- 교수진의 소속학과를 반드시 확인하고, 입시 지원학과 및 contact에 참고하시기 바랍니다.

- 지원자들은 입학 원서 연구계획서란에 1~3지망 지도교수를 기재하고, 각각 지망 이유를 적어주십시오.Prof. G-One Ahn  
Tumor Microenvironment Laboratory
Office : +82-54-279-2353 / Lab : +82-54-279-0615
E-Mail : goneahn@postech.ac.kr
Homepage : http://cvbl.postech.ac.kr/
Prof. Dongsoo Hwang   
Biomimetic and Environmental Materials
Office : +82-54-279-9505 / Lab : +82-54-279-9528
E-Mail : dshwang@postech.ac.kr
Homepage : http://lbem.postech.ac.kr
Prof. Inhwan Hwang  
Cellular Systems Biology
Office : :+ 82-54-279-2128 / Lab :+ 82-54-279-8160
E-Mail : ihhwang@postech.ac.kr
Homepage : http://csb.postech.ac.kr/
Prof. Sin-Hyeog Im  
Immune regulation and tolerance
Office : + 82-54-279-2356 / Lab: + 82-54-279-0646
E-Mail : iimsh@postech.ac.kr
Homepage : http://irt.postech.ac.kr/
Prof. Kyong Tai Kim (Chairman)   
Molecular Neurophysiology
Office : + 82-54-279-2297 / Lab :+ 82-54-279-5984
E-Mail : ktk@postech.ac.kr
Homepage : http://mnp.postech.ac.kr
Prof. Seung-Woo Lee  
Cellular Immunology
Office : +82-54-279-2355 / Lab : + 82-54-279-8192
E-Mail : sw_lee@postech.ac.kr
Homepage : http://ci.postech.ac.kr
Prof. Youngsook Lee  
Plant Cell Biology
Office : + 82-54-279-2296 / Lab :+ 82-54-279-5980
E-Mail : ylee@postech.ac.kr
Homepage : http://pcb.postech.ac.kr
Prof. TaeYoung Roh  
System Genomics, Biochemistry
Office : + 82-54-279-2350 / Lab :+ 82-54-279-8188
E-Mail : tyroh@postech.ac.kr
Homepage : http://sysgen.postech.ac.kr/
Prof. Young-Chul Sung  
Molecular Biology, Virology & Immunology
Office : + 82-54-279-2294 / Lab :+ 82-54-279-0888
E-Mail : ycsung@postech.ac.kr
Homepage : -
Prof. You Jeong Lee  
T Cell Development
Office : + 82-54-279-2359 / Lab : + 82-54-279-2359
E-Mail : youjeong77@postech.ac.kr
Homepage : http://youjeonglee.postech.ac.kr/index.php
Prof. Seung Tae Baek   
Neurogenetics
Office : + 82-54-279-2360 / Lab +82-54-279-2360
E-Mail : sbaek@postech.ac.kr
Homepage : http://sites.google.com/site/baeklabpostech
Prof. Min-Sung Kim   
Structural Biology of Macromolecular Interactions
Office :+82-54-279-2362/ Lab +82-54-279-2362
E-Mail : ms.kim@postech.ac.kr
Homepage : http://mskimlab.postech.ac.kr
Prof. Jongmin Kim
Synthetic Biology and Molecular Computing
Office :+82-54-279-2322/ Lab +82-54-279-2322
E-Mail : minijong@postech.ac.kr
Homepage : http://jkimlab.postech.ac.kr